Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Hexogen

22. března 2007 v 17:57 |  Pyrotechnika
1,3,5-cyklotrimethylentrinitramin
Hexogen, RDX, Cyklonit, T4Vlastnosti RDX:
Hexogen, alicyklický nitramin chemicky lze pojmenovat několika názvy podle toho, jak na něj pohlížíme. Jsou to např. 1,3,5-cyklotrimethylentrinitramin nebo 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazocyklohexan. Ve vojenství se nejčastěji používá mezinárodních názvů Hexogen a Cyklonit(odvozeno od cyklické struktury a zároveň od Cyklonu-tropické bouře). Jako zkratka se uvádí RDX, ve specifické munici pak T4.Vzorec HEXOGENU (1,3,5-trinitro-1,3,5-triazocyklohexan)
RDX tvoří bílý jemně krystalický prášek teploty tání 203°C , nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech.
Rozpustnost ve vodě při 0°C je 0,01% a při 100 °C 0,15%. Z organických rozpouštědel je dobře rozpustný v acetonu (6,81% při 20°C a 15,3% při 58°C), v ostatních rozpouštědlech pod 1%.
Stykem s kyselinou sírovou o koncentraci nad 70% se zcela rozkládá na formaldehyd a další produkty. Díky této vlastnosti nelze bohužel použít k preparaci nitrační směs obsahující H2SO4.
Hexogen je stabilní, nereaguje s kovy, nevytváří soli, pH neutrální.

Hexogen je vysoce brizantní trhavinou patřící mezi nejsilnější výbušniny. Používá se v náplních rozbušek, počinových náložkách, ve směsích s velkým množstvím jiných výbušnin, nejvíce s TNT(Hexolity), hliníkem(Hexaly), dusičnanem amonným(Ammatexy), v plastických trhavinách(Semtexy, kompozice C-4, Hexoplasty).

Stabilita:
Velkou předností je jeho velká chemická stabilita , blížící se aromatickým nitrolátkám. Často bývá srovnáván s Pentritem, ale narozdíl od něj je stabilnější, má nižší citlivost a při vysokých hustotách i vyšší brizanci.
Při zahřívání a vystavení dlouhodobému tepelnému účinku je stabilnější než pentrit a při teplotě nad bodem tání Tetrylu(140°C )má větší stabilitu než Tetryl.
Z uvedeného vyplývá, že stabilita hexogenu je vyšší než Tetrylu a podle některých odborných prací je dokonce obdobná TNT.

Účinek světla má jen nepatrný vliv na změnu vlastností. Působením světla obsahujícího ÚV spektrum dochází pouze na povrchu ke změně barvy z bílé na jasně žlutou. Změna barvy souvisí se změnou krystalové struktury, ale chemické a výbušinářské vlastnosti zůstávají beze změny.

S ohledem na ostatní výbušniny je hexogen poměrně málo jedovatý, nepůsobí přes pokožku, ale přímou inhalací. Příčinou malé jedovatosti je špatná rozpustnost, která způsobuje, že se nedostává do krve ve vysoké koncentraci. Při dlouhodobém vdechování se objevují toxicko-klinické křeče, které nastávají v 10 minutových intervalech a po odstranění osoby ze zamořeného prostoru nemizí. Příznaky otravy odeznívají teprve po 10-24 hodinách.

Výbušinářské vlastnosti:

Energie explose (E):1390 kcal.kg-1
Objem výbušných plynů (Vo):910 dm3 .kg-1
Teplota výbuchu (t):3380°C
Teoretická síla (Force):12 600
Trauzlův válec:470 cm3
Poměrná síla k TNT:180 %
Citlivost na padacím kladivu(2kg):32 cm (Tetryl =40 a Pentrit = 28 cm)
Detonační rychlost (D max.):8800 m.s-1 (při 1,82 g.cm-3)
Maximální detonační tlak:349 960 bar
50 % detonací vyvolá práce 0,22 kgm/cm2Teorie výroby RDX nitrolýzou hexaminu :
Od objevení hexogenu bylo popsáno přibližně 30 různých metod na jeho syntézu. Z tohoto počtu je 14 metod laboratorně proveditelných.
My si ukážeme tu nejstarší a nejjednodušší -nitrolýzu bezvodou kyselinou dusičnou. V dalších dílech pak přidáme i jiné výrobní postupy..

Podle této metody se k ochlazené bezvodé kyselině dusičné přisypává po malých dávkách urotropin, teplota se udržuje na 30°C . Koncentrace HNO3 je minimálně 98% .

Reakce probíhají podle rovnic:

(CH2)6N4 + 6 HNO3 --------> (CH2.N.NO2)3 + 6 H2O + 3 CO2 + 2 N2
(CH2)6N4 + 4 HNO3 --------> (CH2.N.NO2)3 + 3 CH2O + NH4NO3 .

Průběh vyjadřují obě rovnice bez ohledu na množství použité HNO3, neboť při reakci vznikají všechny uvedené produkty. Část methylenových skupin a dusíkových atomů hexamethylentetraminu není využito a rozpadají se. Prakticky se k nitraci hexaminu používá 8 násobného přebytku kyseliny dusičné oproti teorii. Použitím menšího množství dojde k nevýhodnému ustálení rovnováhy zředěním kyseliny vznikající vodou a výtěžky jsou mizivé.
Vedle hlavních nitračních reakcí probíhají ještě vedlejší reakce hydrolýzy hexaminu na formaldehyd, a oxydace vzniklého formaldehydu:

(CH2)6N4 + 6 H2O -------> 4 NH3 + 6 CH2O
2 CH2O + 2 HNO3 -------> 2 HCOOH + H2O + NO + NO2 .

Uvedená reakce oxydace formaldehydu též přispívá ke zvýšené spotřebě HNO3 .
Mimo uvedené vedlejší reakce mohou probíhat i další, jejichž produktem jsou složité lineární a cyklické struktury. Vznik vedlejších látek tohoto typu se vysvětluje na principu postupné nitrolýzy aminu, při které dochází k roztržení vazeb mezi atomy dusíku a uhlíku.
V první fázi nitrolýzy hexaminu vzniká sloučenina (označme ji jako 1):
první fáze nitrolýzy hexaminu
V další fázi dochází k esterifikaci vzniklé alkoholické skupiny a v důsledku nitrolýzy k roztržení vazby dusík-uhlík v místě A za vzniku následující sloučeniny:
sloučenina vzniklá rozštěpením předchozíUvedená sloučenina může další nitrolýzou rozštěpovat vazby v naznačených místech(B, C, D, E).
Rozštěpením vazby v místě B vzniká produkt :
vznik hexogenu

, který nitrolyzou v místě F dává hexogen .
Dojde-li k rozštěpení vazby v místě G, vzniká uvedená nestabilní lineární sloučenina:
..........
Rozštěpením vazby v místě D a E vzniká lineární nitramin:
2,4,6,8-tetraazatetranitro-1,4-nonandinitrát
, který je velmi citlivý k nárazu a nestabilní. Jeho přítomnost v hexogenu je proto také nežádoucí.
Vrátíme-li se na začátek, pak v první fázi vznikající sloučenina 1 může nitrolýzou poskytnout cyklickou látku s osmičlenným kruhem:
vznik oktogenu


Jde o Oktogen, který vždy provází hexogen a snižuje teplotu tání výsledného produktu. Přítomnost oktogenu je do jisté míry žádoucí, protože zvyšuje jeho brizanci a neovlivňuje stabilitu.
Dalším vedlejším produktem nitrolýzy hexaminu může vznikat trimethylolamintrinitrát:

nestabilní ester


Tento ester je nestabilní a snadno se exotermicky rozkládá.

Při probíhání vedlejších oxidačních reakcí může vznikající formaldehyd reagovat s bezvodou kyselinou dusičnou a místo převažujícího oxidačního procesu může vzniknout nestabilní methylenglykoldinitrát:

nestabilní methylenglykoldinitrát
Téměř všechny vznikající vedlejší produkty jsou vesměs nestabilní a při vysrážení hexogenu zůstávají v odpadní kyselině. V odpadní kyselině probíhají vzájemné oxidačně-exotermní reakce, jejichž průběh může vést k výbuchu.
Kyselina z nitrace se proto nesmí skladovat.
Část těchto produktů je v odpadní kyselině špatně rozpustná, znečišťuje a snižuje stabilitu hexogenu.

Pro přečištění surového hexogenu lze použít 2 metod.
V první z nich se celá reakční směs nalévá do horké vody tak, aby se udržela teplota 80-90°C . Dochází ke vzniku velkého množství oxidu dusičitého a přítomné nestabilní produkty se rozloží, vysrážený hexogen se odfiltruje.
Druhá metoda spočívá v rekrystalizaci surového hexogenu z acetonu.

Vedlejší reakce způsobují, že výtěžky hexogenu dosahují maximálně 75-80% teorie. Ze 100g hexaminu tak lze získat 110-119g RDX.


Reakční kinetika a vliv koncentrace HNO3 na výtěžek :
Reakční rychlost a výtěžek nitrace hexaminu kyselinou dusičnou o rozdílné koncentraci při teplotě 0°C udává následující diagram:
vliv koncentrace HNO3 na rychlost a výtěžek nitrace

Komentář:
Z grafu vyplývá, že se snižující se koncentrací kyseliny roste i čas potřebný k úplnému proběhnutí reakce. Zároveň se i snižuje výtěžek hexogenu.
Při koncentraci HNO3 85 % lze dosáhnout výtěžek max. 28%, zatímco při použití 96% HNO3 je výtěžek až 80 % a reakce je skončena po 15 minutách.
Krajně akceptovatelnou koncentrací HNO3 pro nitrolýzu hexaminu je 93 % s výtěžkem hexogenu 70-72 %, ale k dosažení takového výtěžku je zapotřebí většího přebytku kyseliny(místo používaného poměru 1:8 se musí použít alespoň 1:12 (hexamin : HNO3) ).
V praxi se nepoužívá nižší koncentrace než 98 % HNO3 a poměru hexamin/HNO3 =1:8 .

Závislost reakčního tepla nitrace hexaminu na koncentraci kyseliny dusičné je uvedena v následujícím grafu:
reakční teplo nitrace hexaminu

Při nižší koncentraci kyseliny se uvolňuje i menší teplo. To je asi tak jediná výhoda použití zředěné HNO3 , nevýhodou je velmi malý výtěžek(do 20%) a nutnost použít více než 35 násobný přebytek kyseliny.
Mezní koncentrace kyseliny dusičné, kterou lze ještě připravit hexogen je 80%.
Při nižší koncentraci zcela převládnou oxidační procesy a hexamin"vyhoří" .
Při dávkování hexaminu do kyseliny dusičné se uvolňuje poměrně velké reakční teplo a směs se musí intenzivně ochlazovat chladícím roztokem solanky na teplotu 20°C . Při této teplotě trvá průmyslová nitrace 1 hodinu.
Konec teorie, vrhněme se na praxi.


Laboratorní postup výroby RDX nitrolýzou hexaminu :
Chemikálie a pomůcky:
- kyselina dusičná 96-99% (konc. H2SO4 a konc. HNO3 k destilaci)
- hexamethylentetramin čistý
- močovina
- chladící lázeň (led + NaCl v poměru 3:1)
- teploměr s rozsahem 0- 40°C
- baňka s širším hrdlem o objemu 250 ml

Destilace vysokoprocentní kyseliny dusičné:

K úspěšné nitraci je zapotřebí téměř bezvodé kyseliny dusičné, která se běžně nedá koupit a musíme ji vydestilovat z nitrační směsi H2SO4 + HNO3 nebo rozkladem dusičnanu kyselinou sírovou a předestilováním bezvodé kyseliny dusičné.
V obou případech budeme potřebovat zábrusovou destilační aparaturu.

Do destilační baňky o objemu 800-1000ml nalijeme 200 ml 65%ní kyseliny dusičné a za míchání krouživými pohyby baňkou přidáváme 350 ml 94-98%ní kyseliny sírové . Směs se bude při smíchávání silně zahřívat. Baňku s kyselinami umístíme do olejové lázně a nasadíme sestupný chladič. Olejovou lázeň zahřejeme na 110-125°C a při této teplotě destilujeme bezvodou kyselinu dusičnou, dokud odtéká kondenzát. Nesmíme zapomenout vhodit varný kamínek, jinak se může baňka utajeným varem roztrhnout.
Získáme cca 108-110 ml kyseliny dusičné o hustotě 1,500-1,513 g.cm-3 (což odpovídá koncentraci 94,0-99,1 % HNO3), tj. 90% teorie.

Při destilaci dochází vlivem vysoké teploty ke vzniku oxidu dusičitého, který zbarvuje vzniklou HNO3 do žluté barvy. Obsah rozpuštěného oxidu dusičitého nesmí být vyšší než 4% jinak může při nitraci dojít k silné exotermické reakci a hexamin buďto vyhoří nebo v horším případě může směs vybuchnout. Při destilaci je vhodné obalit chladič alobalem, to zabrání přístupu světla, které podporuje rozklad kyseliny na oxidy dusíku a také to usnadní chlazení.

Stejným postupem, ale za použití vakua získáme kyselinu dusičnou o vysoké koncentraci bez obsahu rozpuštěného NO2 resp. N2O4.

Nitrolýza hexaminu:

1. Do baňky o objemu 250ml nalijeme 100ml získané HNO3 a vložíme do chladící lázně z NaCl a ledu. Když teplota klesne pod 0°C, přidáme 2g práškové močoviny. V případě vysokého obsahu oxidu dusičitého (a jeho dimeru) nastane mírný vývoj oxidu uhličitého a dusíku. Původně žlutá kyselina se nyní částečně odbarví. Takto se jednak zbavíme části přebytečného oxidu dusičitého a následně bude přídavek močoviny snižovat oxidační procesy v počátku reakce.
2. K ochlazené a oxidů zbavené kyselině dusičné pomalu přidáváme hexamin po 2 g dávkách takovou rychlostí, aby se směs nezahřála nad teplotu 25°C . Optimální je po každé dávce schladit směs na 0-5°C a teprve poté přidat další hexamin.
Při dávkování musíme baňkou intenzívně míchat, jinak dojde k místnímu přehřátí.
Pauzy potřebné na ochlazení kyseliny mezi dávkováním hexaminu jsou značně individuální a závisí na intenzitě chlazení a trochu i na chemikově zručnosti.
Při správném postupu trvá ochlazení na požadovanou teplotu 0-5°C asi 2-4 minuty.

Tímto způsobem přidáme do kyseliny celkem 20g hexaminu, který přidáme během 20-40 minut .
3. Po přidání veškerého hexaminu necháme teplotu kontrolovaně stoupnout na 20-25°C a tuto teplotu udržujeme 1 hodinu. Baňkou neustále mícháme.
4. Po hodině nitrace (správněji nitrolýzy) vylijeme celý obsah do kádinky s 500ml studené vody. Vysráží se hexogen jako bílý nerozpustný prášek, který dekantujeme a několikrát promyjeme vodou. Nakonec jej zfiltrujeme a vysušíme.

Čištění hexogenu rekrystalizací:
Získaný hexogen obsahuje 0,5% kyselosti, která běžným promýváním nelze odstranit a musíme použít rekrystalizaci z acetonu.

Ke 100 ml acetonu zahřátého na 40-45°C přisypeme 10g hexogenu a lehce promícháme až se rozpustí. Ještě horký roztok vlijeme do 200ml 5% roztoku uhličitanu sodného(Na2CO3) a nakonec přilijeme ještě 400ml studené vody.
Tímto způsobem se vysráží velmi jemný mikrokrystalický hexogen.

Pokud bychom chtěli získat hexogen ve formě dlouhých krystalků (proč?), můžeme k horkému roztoku acetonu přidat pár kapek vody a nechat směs volně krystalizovat.

Výtěžek: Z uvedeného množství chemikálií získáme 20g čistého hexogenu, což odpovídá výtěžku 72% teorie (počítáno na methylové skupiny v hexaminu).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kccccccjbv kccccccjbv | 30. června 2008 v 17:31 | Reagovat

máš to zkopírovaný burane!!!!!!!!!!!!!!

2 Larryarecy Larryarecy | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 23:03 | Reagovat

http://builder-shop.net/component/k2/itemlist/user/222390  порно мультфильм смотреть регистрации   кино 2014  http://globalista.eu/component/k2/itemlist/user/60360

3 AlysonRhd AlysonRhd | E-mail | Web | 18. října 2017 v 6:05 | Reagovat

http://owhagroup.co.za/story.php?title=levitra-for-sale

4 BethanyUbe BethanyUbe | 11. listopadu 2017 v 6:38 | Reagovat

Oh Heavens. I don't know what to do as I have tons of work to do next week summer. Plus the university exams are approaching, it will be a stretch. I am already being anxious maybe I should <a href=http://www.4mark.net/story/312360/canadian-pharmacy24-7.com>here</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

5 Larryarecy Larryarecy | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 13:17 | Reagovat

http://horizontalvias.com.br/component/k2/itemlist/user/356231  смотреть бесплатное исторический кино   бесплатный мультфильм онлайн смотреть серии  http://greatescapebooks.net/component/k2/itemlist/user/429293

6 MarineLulse MarineLulse | E-mail | 11. ledna 2018 v 22:05 | Reagovat

<a href=>    http://mazdaclub.ua/buy-sale/5.html    </a>

7 LindaNurge LindaNurge | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 14:08 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/>Aliexpress</a> is Great sale now...

.

8 clarencecx2 clarencecx2 | E-mail | Web | 16. února 2018 v 21:22 | Reagovat

My new work is top!
google play apk android pictures download free zte android smartphones mobogenie andorid app download android kitkat download apk
http://sexgames.android.tobuy.in/?dispatch.stephanie
latest android phone apps androd market 1 6 sexy girls download what are the best board games android app world

9 minervaia11 minervaia11 | E-mail | Web | 21. února 2018 v 20:47 | Reagovat

Fresh gay site  
http://gay.adultgalls.com/?profile_tate
  gay songs gay tony cheats gay page atlantis gay cruise gay millionaire matchmaker

10 Jeffreypak Jeffreypak | E-mail | Web | 26. února 2018 v 2:52 | Reagovat

Hello. And Bye.

11 NovagaTom NovagaTom | E-mail | Web | 26. února 2018 v 12:24 | Reagovat

<a href=https://catcut.net/Nkff>Солидный заработок в Интернете - это реально!</a>
Что необходимо для результата?
Это самый простой способ начать зарабатывать в Интернете с полного нуля.
От вас потребуется только компьютер и умение читать.
Остальные действия вы освоите за час с помощью видеоуроков.
Работа по нашей схеме будет занимать у вас до 1 часа времени в день.
Вы берете ролики из архива, заливаете их на канал и оптимизируете.
Если лень делать самому, то можно поручить сотруднику или жене.

12 penelopepz16 penelopepz16 | E-mail | Web | 26. února 2018 v 12:41 | Reagovat

Striking pctures  
http://anime.sexblog.pw/?aria
  cosplay erotic korean erotic movie erotic reviews erotic experiences erotic confession

13 Edwinscary Edwinscary | E-mail | Web | 2. března 2018 v 16:22 | Reagovat

Paradise website <a href=https://validccseller.com>valid cc shop</a> - online cc shop, buy cc.

14 Georgeral Georgeral | E-mail | Web | 7. března 2018 v 18:53 | Reagovat

<a href=https://photoshoplessons.ru/grafika/risuem-portret-po-foto>как рисовать в фотошопе по фотографии</a> - спецэффекты для фото, как перекрасить машину в фотошопе.

15 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 8. března 2018 v 12:03 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

16 berthazd4 berthazd4 | E-mail | Web | 14. března 2018 v 11:19 | Reagovat

Sexy shemales  
http://shemales.blogporn.in/?blog.joana
  free video oorn young transexual pics ebony shemaled young shemal pic trannysex

17 Otelcek Otelcek | E-mail | Web | 15. března 2018 v 3:36 | Reagovat

Недорогой отель рядом с центром Нижнего Новгорода. Ближайшая станция метро недалеко от гостиницы, что позволяет попасть в центр города за 10-15 минут. Гостиница располагается в Нижнем Новгороде рядом с ЖД вокзалом и стадионом.
- hotel52.ru -  

http://hotel52.ru - Гостиница Нижний Новгород

18 TrevorZitte TrevorZitte | E-mail | Web | 15. března 2018 v 18:23 | Reagovat

I do not even know how I finished up right here, however I assumed this publish used to be great. I do not recognise who you are but certainly you are going to a well-known blogger should you are not already. Cheers!
<a href=http://genericviagracubarx.com/#>buy viagra</a>
use of viagra for premature ejaculation
<a href="http://genericviagracubarx.com/#">viagra pills</a>

19 CanadianNam CanadianNam | E-mail | Web | 15. března 2018 v 23:32 | Reagovat

I'm more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you book-marked to check out new things in your blog.
no 1 canadian pharcharmy online
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/#>canada drugs online</a>
canadian discount pharmacy <a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/#">canada pharmacy</a>

20 Wtlugmis Wtlugmis | E-mail | 16. března 2018 v 13:24 | Reagovat

El euro cae a valores mínimos en su cambio ante el dólar.Los agentes tuvieron conocimiento de esta situación después de que la propia ví.En rojo, Funespaña fue el peor, con un recorte del 5,22%, afectado por la remunicipalización de los servicios funerarios en Madrid.
<a href="http://www.aqa3.es/D-reebok-mujer-crossfit.html"  title="reebok mujer crossfit" alt="reebok mujer crossfit">reebok mujer crossfit</a>
<a href="http://www.aqa3.es/D-zapatillas-reebok-mujer-rosas.html"  title="zapatillas reebok mujer rosas" alt="zapatillas reebok mujer rosas">zapatillas reebok mujer rosas</a>
<a href="http://www.aqa3.es/D-new-balance-nb-420.html"  title="new balance nb 420" alt="new balance nb 420">new balance nb 420</a>

;bado que de cara a la celebración de los congresos del PSOE en Castilla y León no tiene ningún tipo de preferencia por los candidatos que puedan presentarse, tanto en el congreso a nivel regional como en los que luego se celebrarán en las respectivas provincias.12'Fuera de JuegoFuera de juego, Atl?tico de Madrid.
Sin gol no hay paraíso, y sin paraíso no hay tranquilidad.

21 Everettcek Everettcek | E-mail | Web | 18. března 2018 v 2:38 | Reagovat

Аренда квартиры на сутки в Нижнем Новгороде
http://na-sutki-kvartira.ru - Квартиры посуточно - na-sutki-kvartira.ru

22 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 18:20 | Reagovat

ranitidine 300 mg

23 VaughnVof VaughnVof | E-mail | Web | 22. března 2018 v 18:49 | Reagovat

Готовые гарнитуры для детской комнаты представляют собой универсальный уголок, в котором есть буквально все необходимое для полноценного развития ребенка, подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://teletap.org>teletap.org</a>

24 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 8:56 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

25 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 10:46 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

26 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 11:46 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

27 Clarawem Clarawem | E-mail | Web | 24. března 2018 v 23:59 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=195&t=20975837&p=98787884#p98787884>леса строительные купить бу минск</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21167846>леса строительные бу купить минск</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

28 Michaelchait Michaelchait | E-mail | 31. března 2018 v 14:27 | Reagovat

Планирую в этом месяце в командировку поехать в Челябинск.
Расскажите кто знает о городе.
Где можно побывать? Куда сходить?
Может подскажите где посмотреть подробную информацию?

Заранее спасибо!)

29 sophiasm11 sophiasm11 | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 19:55 | Reagovat

Started new spider's web predict
http://blondesex.twiclub.in/?stage.adrianna
erotic body massage xxx sexy movies free what is erotic sexx adult pictures

30 Brucechils Brucechils | E-mail | 6. dubna 2018 v 23:21 | Reagovat

Hello. And Bye.

31 buy vardenafil buy vardenafil | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 12:13 | Reagovat

Thanks designed for sharing such a pleasant thought, paragraph is fastidious, thats why i have read it fully

32 buy levitra 10 mg buy levitra 10 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 12:43 | Reagovat

All right you are true, YouTube is best video sharing web page, because YouTube is a lightly no much streaming time rather than other web sites.

33 buy 10mg levitra buy 10mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:59 | Reagovat

Wow, that’s what I was searching for, what a data! present here at this web site, thanks admin of this web site.

34 prezzo levitra 20mg prezzo levitra 20mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 14:19 | Reagovat

I'd like to find out more? I'd like to find out more details.

35 10mg levitra 10mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 15:08 | Reagovat

Hi there, all right brother there are of course various blogging sites, but I suggest you to use Google’s free blogging services.

36 cheap levitra 20 mg cheap levitra 20 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:45 | Reagovat

Hahahaha, what a comic this YouTube record is! I am still laughing, thanks to admin who had posted at this website.

37 buy 10mg levitra buy 10mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 17:18 | Reagovat

Hello, for Search engine optimization real contents are genuinely required, if you simply copy and paste then you can not rated in search engines.

38 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 18:03 | Reagovat

It’s my first pay a visit to this site, and I am genuinely surprised to see such a good feature YouTube video posted here.

39 vardenafil coupon vardenafil coupon | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 19:33 | Reagovat

At present I was so tired, and now this time I have got some relax by watching this funny YouTube video, thanks, keep it up.

40 cheap levitra 10mg cheap levitra 10mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:18 | Reagovat

Ahaa, its nice dialogue on the topic of this post here at this webpage, I have read all that, so now me also commenting at this place.

41 buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:32 | Reagovat

Hi there every buddy, it’s a impressive fun at here viewing these funny YouTube video lessons at here, nice stuff, thanks to admin

42 levitra 10mg prezzo levitra 10mg prezzo | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 21:02 | Reagovat

Every weekend i used to pay a visit this web page, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this website conations truly good funny information too.

43 vardenafil cost vardenafil cost | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 1:19 | Reagovat

This piece of writing regarding Search engine marketing is truly fastidious one, and the back links are really very helpful to promote your web page, its also referred to as Web optimization.

44 levitra 10mg levitra 10mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 3:43 | Reagovat

Appreciation to my father who informed me on the topic of this web site, this webpage is truly awesome.

45 cheap levitra 20mg cheap levitra 20mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 4:16 | Reagovat

What a lovely story! The tale in this YouTube video that is posted at this time is in fact a pleasant one with having fastidious picture quality.

46 levitra online levitra online | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 5:04 | Reagovat

Hurrah, that’s what I was looking for, what a stuff! existing here at this web site, thanks admin of this web page.

47 buy 20mg levitra buy 20mg levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 5:19 | Reagovat

It’s very simple to find out any topic on net as compared to textbooks, as I fount this paragraph at this web page.

48 levitra 10 mg levitra 10 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 8:59 | Reagovat

This article regarding Search engine optimisation is genuinely nice one, and the back links are really very useful to promote your web site, its also called Search engine optimization.

49 coupon vardenafil coupon vardenafil | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 10:25 | Reagovat

Yes, and further more if you want update alerts from this site then you must subscribe for it, it will be a suitable for you Jackson. Have a good day!

50 KevinAvabe KevinAvabe | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 5:14 | Reagovat

Dartma Tavan,Dartma Tavanlar Bakida,Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Одноуровневый потолок

The Norwegian Miracle It’s NOT LAMININE anymore! AminoPure and AminoBoosters are 3-7 times more affordable, the concentration is twice as strong as Laminine by LPGN http://www.getyourboomback.com/#_l_2ps
AminoPure, AminoBoosters от Get Your Boom в 3-7 раз дешевле Ламинина и в 2 раза эффективнее по восстанавливающим свойствам, чем laminine LPGN. Основа та же, доктор разработчик Один и тот же -д-р Эскеланд, технология одна, сырье одно и то же, что в ламинине. Да и сам ламинин выпускался первые годы на этом Норвежском изначальном экстракте YTE. Сравнительный Ролик и Подробнеt на сайте http://1541.ru
Как зарабатывать МНОГО в этом проекте  без обязательных покупок и без копейки вложений? Расскажу в скайпе evg7773

51 barbarajc3 barbarajc3 | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 17:57 | Reagovat

Porn gay vie with  
http://yaoi.erolove.in/?profile-ulysses
  gay travel agency gay cottaging gay spain gay sleeping scott mills gay

52 MatthewVow MatthewVow | E-mail | 2. května 2018 v 11:16 | Reagovat

Hello. And Bye.

53 VaK VaK | E-mail | Web | 4. května 2018 v 6:10 | Reagovat

http://www.autoss.ru/ - Судебная трасологическая экспертиза при ДТП

54 KevinAvabe KevinAvabe | E-mail | Web | 17. května 2018 v 21:21 | Reagovat

Если медицина Бессильна. Есть Аналог ламинина в 4 раза дешевле чем Laminine LPGN и в 2 раза эффективнее. Мой скайп evg7773 Подробно на http://1541.ru

55 ElmerMum ElmerMum | E-mail | Web | 18. května 2018 v 12:02 | Reagovat

d http://mkbs.net/provigil/# provigil coupon <a href= http://mkbs.net/provigil/# >order provigil</a> morning

56 FreddieCaf FreddieCaf | E-mail | 18. července 2018 v 11:11 | Reagovat

Вскрытие замков без ввзлома

http://www.skopin.net/m-articles/6382

57 Robertemard Robertemard | E-mail | Web | 31. července 2018 v 21:29 | Reagovat

http://render.ru/user/info.php?user_id=192247

Предоставим Вам железобетонные парканы которые прослужат вам 50 лет и более. Все процессы можем исполнить сами без переплат и потери времени. После подписания заказа новый забор будет установлен у вас уже спустя 10 дней. Без дополнительных взносов и не указных ранее платежей, что обговорили - общая цена остается той же. Свои обещания обеспечиваю опытом работы с 2005 года, с этого времени мы только развиваемся благодаря положительным рекомендациям наших покупателей.

58 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | 13. září 2018 v 4:31 | Reagovat

It’s my first pay a quick visit to this web site, and I am in fact amazed to see such a pleasant feature YouTube video posted here.

59 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 1:24 | Reagovat

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is truly so comical, I liked it. Thanks in favor of sharing this.

60 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:37 | Reagovat

Okay you are right, in fact Personal home page is a open source and its assist we can get free from any community forum or website as it takes place at this place at this web page.

61 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 14. září 2018 v 18:36 | Reagovat

Very quickly this web site will be famous among all blogging visitors, due to it's pleasant articles or reviews

62 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 17. září 2018 v 4:08 | Reagovat

Sharing some thing is superior than keeping up-to our self, thus the YouTube video that is posted at this juncture I am going to share by my family and friends.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama