Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Maturitní otázky-4 (1.část)

1. března 2007 v 22:34 |  Maturitní otázky z chemie
4. CHEMICKÉ REAKCE
­ základní pojmy z termodynamiky - vnitřní energie, teplo, teplota, tepelná kapacita, děje izobarické, izotermické, izochorické - stavová rovnice
­ další termodynamické pojmy - dynamická rovnováha, enthalpie, entropie, Gibsova a Helmhotzova energie
­ termodynamické zákony, slučovací a spalná tepla, tepelné zabarvení r.
­ chemické rovnováhy, rychlost chemické reakce, posouvání chemických r.
­ katalyzátor a aktivační komplex, aktivační energie
­ druhy reakcí - acidobazické, redoxní, srážecí, komplexotvorné

Chemická reakce:

Ø děj, při kterém se za vhodných vnějších podmínek mění výchozí látky (reaktanty) na jiné látky - produkty reakce, r. a p. někdy souhrnně nazýváme reakční složky
Ø reaktanty se dále rozdělují:
a) substráty - látky, jejichž přeměna nás zajímá
b) činidla - látky nezbytné k tomu, aby jejich interakcí se substrátem tato přeměna mohla nastat
Ø vzájemné působení základních stavebních částic výchozích látek (atomů, molekul, iontů), dochází ke spojování, oddělování či přeskupování atomových jader za takové současné změny v rozložení elektronů, která vede ke vzniku stálejších struktur - velice energeticky výhodné
Ø děj, při němž některé (nebo všechny) vazby mezi atomy v molekulách výchozích látek zanikají a vytvářejí se nové vazby, a tedy i molekuly nových látek - produktů
Ø k popisu reakce se používá chemické rovnice
a) jednoduchá reakce - probíhá tak, že výchozí látky se mění přímo na produkty způsobem, který udává chemická rovnice
b) složená reakce - vzniká řada meziproduktů, jediná chem. rovnice nemůže vystihnout její skutečný průběh (reakční mechanismus - rozložení složené reakce na řadu dílčích jednoduchých reakcí)

Třídění reakcí podle:

1) POČTU FÁZÍ V REAKČNÍ SMĚSI
a) reakce homogenní - reakce, při kterých jsou všechny reakční složky v jedné fázi (zpravidla plynné nebo kapalné)
b) reakce heterogenní - reakce probíhající na fázovém rozhraní reaktantů, které jsou v různém skupenství - zvláštním typem heterogenních reakcí jsou reakce srážecí, při kterých je alespoň jeden z produktů v pevné fázi (jako sraženina = der Niederschlag)
2) VNĚJŠÍCH ZMĚN PŘI REAKCI
a) Reakce skladné (syntetické, syntézy) - reakce, při kterých se jednodušší výchozí látky slučují (skládají) a vznikají látky složitější, výchozí látky mohou být prvky nebo sloučeniny, např.: N2 + 3 H2 2 NH3, mezi skladné reakce patří i reakce adiční (v org. chemii) - k molekule substrátu se přidává (aduje) molekula činidla, při adičních reakcích obvykle zanikají násobné vazby, např.: CH2=CH2 + H2 CH3-CH3
b) Reakce rozkladné (disociační, disociace) - reakce, při kterých se složitější látky štěpí (disociují) na látky jednodušší, jsou opakem reakcí skladných např.: CaCO3 CaO + CO2, mezi rozkladné reakce patří i eliminace - opakem adice, z molekuly se odštěpuje její menší část, často se vytváří násobná vazba
c) Substituční reakce (záměnné) - reakce, při nichž jsou atom nebo skupina atomů (funkční skupina)v molkekule dané sloučeniny vyměněny za jiný atom nebo skupinu atomů, celkový počet částic se v průběhu reakce nemění, patří mezi nejběžnější reakce organických látek, např.: CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu
d) Podvojné přeměny (konverze) - spřažením dvou záměnných reakcí vznikají podvojné přeměny, např.: NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl
3) VAZEBNÝCH ZMĚN
a) Štěpení vazeb
i) štěpí-li se kovalentní vazba mezi atomy se stejnou nebo blízkou elektronegativitou, pak je štěpení symetrické (tento děj se nazývá homolýza kovalentní vazby), každá ze vzniklých částic si ponechá jeden elektron a přechodně tak vznikají reaktivní částice - radikály
ii) přiheterolýze (nesymetrické štěpení) kovalentní vazby vznikají ionty - elektronový pár z původní vazby si ponechá jen jedna ze vzniklých dvou částic, při štěpení vazby vznikají z původní částice zpravidla dvě částice nové
b) Vznik nových vazeb - vznikem nové vazby se většinou spojí dvě dosud samostatné částice v jeden celek, nově vzniklá vazba může být kovalentní, koordinačně kovalentní nebo iontová
c) Současné štěpení některých a vznik jiných vazeb - navenek se jeví jako přenos atomů či atomových skupin, jako substituce jednoho atomu či skupiny atomů v molekule jiným atomem nebo skupinou atomů, jako adice činidla na molekuly substrátu, jako eliminace atomů z molekuly, nebo přesmyky - reakce, při kterých dochází k přeskupení atomů uvnitř molekuly (u org. sloučenin)
4) REAGUJÍCÍCH ČÁSTIC
a) Reakce molekulové - všechny reakční složky v průběhu celé reakce jsou elektroneutrální molekuly, např.: NO2 + CO No + CO2
b) Reakce radikálové - složité reakce, kterých se jako nestálé, velmi reaktivní meziprodukty účastní částice s nepárovými elektrony - radikály, většina radikálových reakcí probíhá řetězovým mechanismem
c) Reakce iontové - reakce probíhající ve vodném prostředí nebo v jiných polárních rozpouštědlech, iontový charakter má většina reakcí anorganických látek
5) PŘENÁŠENÝCH ČÁSTIC
a) Reakce redukčně-oxidační (redoxní) - reakce, při nichž dochází k jinému rozdělení nebo přenosu elektronů mezi reakčními složkami, některé atomy elektrony přijímají (redukují se), jiné je ztrácejí (oxidují se), průvodním znakem oxidace atomu v molekule je zvětšení jeho kladného oxidačního čísla nebo zmenšení záporného oxidačního čísla, u redukce je tomu naopak
b) Reakce protolitické - reakce, při kterých dochází k přenosu protonů H+, látka, která v průběhu protolitické reakce proton uvolňuje, se nazývá kyselina (lat. acidum), látka, která proton přijímá, se nazývá zásada (báze) acidobazické reakce např.: HCl + H2O H3O+ + Cl-, NH3 + H2O NH4 + OH-
c) Reakce koordinační (komplexotvorné) - vyznačují se jiným rozdělením nebo přeosem celých skupin atomů, např.: CuSO4 + 4 H2O [Cu(H2O)4SO4]

Kinetika chemických reakcí (reakční kinetika)

Předmět reakční kinetiky

Ø studuje rychlosti těch chemických reakcí, které jsou z energetického hlediska uskutečnitelné, a zabývá se faktory, které tuto rychlost ovlivňují, konečným cílem je objasnění reakčních mechanismů

Reakce izolované a současné (simultánní)

Ø dělení reakcí: izolované (probíhají v soustavě samy)
simultánní (současně probíhá v soustavě několik různých reakcí):
a) reakce zvratné - z reaktantů vznikají produkty a současně z produktů zpět reaktanty, s danou reakcí probíhá reakce zpětná, např.: H2 + I2 2 HI
b) reakce bočné - výchozí látky reagují za vzniku různých produktů, A + B C
D
c) reakce následné (konsekutivní) - produkt reakce je výchozí látkou reakce následující, A B C … P, mezi následné reakce patří i reakce řetězové - celý řetězec reakcí zahajují reakce iniciační (vytvářejí se první radikály), následuje sled reakcí propagačních (vytvářejí se produkty a další radikály) a sled reakcí uzavírají reakce terminační (dochází k vymizení radikálů nebo spotřebování reaktantů) reakce

Reakční rychlost

Ø N2 + 3 H2 2 NH3 - rychlost chemické reakce se dá vyjádřit rychlostí, jakou ubývá dusík nebo vodík, nebo jakou se tvoří amoniak - probíhá-li reakce za konstantního objemu, je každá z těchto rychlostí úměrná okamžité hodnotě molární koncentrace výchozích látek, koncentrace se v průběhu reakce mění a mění se tedy i rychlost reakce
Ø okamžitá rychlost reakce se definuje vztahy:

Kinetická (rychlostní) rovnice chemické reakce, molekularita a řád reakce

Ø má-li dojít k reakci, musí se částice výchozích látek srazit
Ø počet srážejících se částic udává molekularita reakce
Ø nejběžnější je srážka dvou částic - bimolekulární reakce: A + B produkty
Ø rychlost reakce je přímo úměrná součinu okamžitých koncentrací výchozích látek
Ø konstanta úměrnosti k, je závislá na teplotě, nazývá se rychlostní konstanta, tuto závislost vystihuje kinetická rovnice:v = k [A] [B]
Ø jde-li o obecnou složenou reakci: Aa + Bb + Cc produkty , potom její kinetická rovnice je: v = k[A]α[B]β[C]γ, součet exponentů α + β + γ se nazývá řád reakce (reakční řád)
Ø teplotou je možno výrazně ovlivnit rychlost reakce

Teorie aktivovaného komplexu

Ø aktivační energie Ea - rovna energii potřebné k rozštěpení zanikajících vazeb vznikajících látek
Ø teorie aktivovaného komplexu - předpokládá, že současně s oslabováním původních vazeb v molekulách výchozích látek se začínají vytvářet i nové vazby mezi atomy různých molekul, vzniká nestálý celek - aktivovaný komplex
Ø v dalším průběhu reakce se buď původní zeslabené vazby zcela přeruší a vytvoří se vazby nové (vzniknou produkty reakce), nebo se aktivovaný komplex rozpadne zpět na výchozí látky

Katalýza

= ovlivňování rychlosti chemické reakce přidáváním katalyzátoru do reakční soustavy
Ø katalyzátor - látka, která zvyšuje rychlost chemické reakce, ale sama se chemickou reakcí nemění, vede reakci jiným reakčním mechanismem, u kterého je aktivační energie každé dílčí reakce menší než je aktivační energie původní reakce, která probíhala bez katalyzátoru, katalyzovaná reakce proto probíhá rychleji

Katalyzátory a inhibitory

Ø katalýza může být homogenní nebo heterogenní, mezi časté homogenní katalyzátory patří kyseliny a zásady (acidobazická katalýza)
Ø mnohé redoxní reakce jsou katalizovány přítomností iontů
Ø je-li reakce katalizována některým z produktů reakce, nazývá se autokatalitická
Ø některé katalyzátory jsou selektivní - vedou reakci ke vzniku zcela určitých produktů
Ø mezi vysoce selektivní katalyzátory patří enzymy - jejich selektivita je dána tím, že k vazbě enzymu na danou látku (substrát), může dojít jen při vhodné prostorové struktuře enzymu i substrátu
Ø heterogenní katalýza - katalyzátor je zpravidla pevná fáze s velkým povrchem, zatímco reaktanty jsou plyny nebo kapaliny (syntéza amoniaku z prvků, katalyzovaná práškovým železem)
Ø inhibitory - látky, které reakce zpomalují, lze je rozdělit na stabilizátory a katalytické jedy
Ø stabilizátory - látky, které reagují s radikály (meziprodukty řetězových reakcí), a tím řetězovou reakci zastaví
Ø katalytické jedy - zabraňují působení katalyzátorů (např. četné organické sloučeniny obsahující síru)

Energetika chemických reakcí

Chemická energetika

Ø termodynamika - zabývá se energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách vyvolanými změnami vnějších i vnitřních podmínek (změnou tlaku, teploty, složení,…)
Ø chemická termodynamika - zabývá se zejména energetickou bilancí chemických dějů, jejich uskutečnitelností (z energetického hlediska) a rovnováhami, které se v reakčních směsích ustaví, vyčleníme-li rozsáhlou část zabývající se chemickými rovnováhami, zůstanechemická energetika - obsahuje základy termodynamiky, energetickou bilance chemických dějů

Základní znaky chemické termodynamiky

Ø termodynamika studuje soustavy jako celek, bez ohledu na strukturu částic tvořících soustavu a na mechanismus dějů probíhajících při přechodu z jednoho stavu soustavy do druhého
Ø je možno určit, zda daný děj je z energetického hlediska uskutečnitelný, nelze však stanovit, za jakou dobu a za jakých dalších podmínek proběhne
Ø stav soustavy - je určen souhrnem stavových funkcí - vedle měřitelných stavových funkcí (p, T, V,…) se zavádějí nové termodynamické funkce (U, H, S, A, G)
Ø termodynamický děj - přechod z jednoho stavu soustavy do druhého, může být vratný (reverzibilní) nebo nevratný (ireverzibilní)
Ø při vratném ději prochází soustava velkým počtem malých stavových změn, při kterých je stále v rovnováze s okolím, tento děj lze kdykoliv zastavit a vrátit do původního stavu
Ø přejde-li soustava z jednoho stavu do druhého jiným způsobem, je tento děj nevratný
Ø všechny děje probíhající samovolně (bez dodání energie) jsou nevratné
Ø děje můžou být izotermické (T = konst.), izobarické (p = konst.), izochorické (V = konst.) a adiabatické (soustava je tepelně izolovaná)
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (296)
Zobrazit starší komentáře

201 BbjTaws BbjTaws | E-mail | Web | 31. května 2017 v 22:20 | Reagovat

installment payday loans - https://installmentsloansgth.org/
installment loans bad credit <a href="https://installmentsloansgth.org/">installment payday loans</a> ’

202 cialis cialis | E-mail | Web | 1. června 2017 v 14:30 | Reagovat

Hello!

203 CsxTaws CsxTaws | E-mail | Web | 1. června 2017 v 14:52 | Reagovat

get installment loan
<a href="https://getinstallmentloanbtc.org/">quick installment loans</a>
installment loan
<a href="https://getinstallmentloanbtc.org/">installment loans poor credit</a>     ’

204 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 1. června 2017 v 15:04 | Reagovat

I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

205 DkaTaws DkaTaws | E-mail | Web | 1. června 2017 v 18:47 | Reagovat

installment loans bad credit
<a href="https://installmentsloansgth.org/">installment loans online</a>
instant payday loans
<a href="https://installmentsloansgth.org/">installments loans</a>   ’

206 AsxTaws AsxTaws | E-mail | Web | 2. června 2017 v 19:04 | Reagovat

best auto insurance - https://carinsurancecompaniesnkl.org/
general car insurance <a href="https://carinsurancecompaniesnkl.org/">auto insurance insurance</a> ’

207 NhgTaws NhgTaws | E-mail | Web | 2. června 2017 v 21:31 | Reagovat

personal loans bad credit
<a href="https://loansbadcreditrej.org/">loans bad credit</a>
loans people bad credit
<a href="https://loansbadcreditrej.org/">loans bad credit</a>    ’

208 AlexeyBoymn AlexeyBoymn | E-mail | Web | 3. června 2017 v 0:38 | Reagovat

acquisto cialis pro

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy cialis online

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cialis</a>

    only now online cialis sales

209 AlexeyBoymn AlexeyBoymn | E-mail | Web | 3. června 2017 v 1:13 | Reagovat

10mg cialis cheap

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis 20mg

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">buy cheap cialis</a>

    how can i buy cialis cheap

210 NbvTaws NbvTaws | E-mail | Web | 3. června 2017 v 19:09 | Reagovat

personal loan bad credit
<a href="https://paydayloansbadcrediterf.org/">payday loans bad credit</a>
bad credit payday loans
<a href="https://paydayloansbadcrediterf.org/">personal loan bad credit</a>     ’

211 DkavTaws DkavTaws | E-mail | Web | 3. června 2017 v 20:13 | Reagovat

quote car insurance
<a href="https://carinsurancecompaniesnkl.org/">best car insurance</a>
auto insurance quotes online
<a href="https://carinsurancecompaniesnkl.org/">affordable car insurance</a>   ’

212 DxxTaws DxxTaws | E-mail | Web | 3. června 2017 v 20:17 | Reagovat

personal loan bad credit
<a href="https://badcreditloansrhd.org/">small loans</a>
payday loan
<a href="https://badcreditloansrhd.org/">payday loans online</a>     ’

213 SonqTaws SonqTaws | E-mail | Web | 3. června 2017 v 20:24 | Reagovat

general auto insurance
<a href="https://cheapestcarinsurancehax.org/">cheapest car insurance</a>
car insurance companies
<a href="https://cheapestcarinsurancehax.org/">car insurance quotes</a>   ’

214 BvuTaws BvuTaws | E-mail | Web | 4. června 2017 v 19:03 | Reagovat

online auto insurance quotes - https://autoinsurancequotesjax.org/
quote auto insurance <a href="https://autoinsurancequotesjax.org/">insurance quotes auto</a> ’

215 Smithd627 Smithd627 | E-mail | Web | 5. června 2017 v 8:27 | Reagovat

I really like your blog.. very nice colors &amp theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thank you ddceekkgafbccgea

216 Smithc712 Smithc712 | E-mail | Web | 5. června 2017 v 8:28 | Reagovat

Tormoxin 500mg Cod Next Day Delivery in Hartford afeddfggeeaakcdf

217 DxvxTaws DxvxTaws | E-mail | Web | 5. června 2017 v 18:48 | Reagovat

auto owners insurance
<a href="https://affordablecarinsurancehnb.org/">compare car insurance</a>
car insurance comparison
<a href="https://affordablecarinsurancehnb.org/">discount auto insurance</a>     ’

218 SmplkTaws SmplkTaws | E-mail | Web | 5. června 2017 v 21:14 | Reagovat

best auto insurance
<a href="https://carinsuranceratestnk.org/">auto insurance quote</a>
compare auto insurance
<a href="https://carinsuranceratestnk.org/">car insurance rates</a>   ’

219 VedcTaws VedcTaws | E-mail | Web | 6. června 2017 v 20:42 | Reagovat

tadalafil online - http://buycialisvral.com/
cialis 20mg <a href="http://buycialisvral.com/">cialis soft</a> ’

220 BbdbTaws BbdbTaws | E-mail | Web | 8. června 2017 v 4:46 | Reagovat

affordable auto insurance
<a href="https://affordablecarinsurancehnb.org/">auto insurance policy</a>
auto insurance quote
<a href=https://affordablecarinsurancehnb.org/>discount auto insurance</a>     ’

221 BrxbvTaws BrxbvTaws | E-mail | Web | 8. června 2017 v 4:50 | Reagovat

quote auto insurance - https://insurancecarbta.org/
auto insurance rates <a href="https://insurancecarbta.org/">auto insurance policy</a> ’

222 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 8. června 2017 v 22:39 | Reagovat

Hello!

223 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 8. června 2017 v 22:39 | Reagovat

I really enjoy the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

224 CoreBoymn CoreBoymn | E-mail | Web | 8. června 2017 v 23:02 | Reagovat

cialis oral tablet

      http://buyacialisonline.com/ - cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis</a>

    we choice generic cialis sale

225 CoreBoymn CoreBoymn | E-mail | Web | 9. června 2017 v 2:11 | Reagovat

can i take 3 x 5 mg cialis

      http://buyacialisonline.com/ - cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cheap cialis</a>

    buy cialis jelly patch

226 BrverTaws BrverTaws | E-mail | Web | 9. června 2017 v 4:23 | Reagovat

free auto insurance quotes - https://insurancecarbta.org/
auto insurance quotes <a href="https://insurancecarbta.org/">online auto insurance quote</a> ’

227 Levbmag Levbmag | E-mail | Web | 9. června 2017 v 4:26 | Reagovat

payday day loans - https://installmentloanspersonalloandfgd.org/
online payday loans <a href=https://installmentloanspersonalloandfgd.org/>payday advance</a> ’

228 Smithg466 Smithg466 | E-mail | Web | 9. června 2017 v 12:17 | Reagovat

Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which akagkedeefdakaca

229 Smithg805 Smithg805 | E-mail | Web | 9. června 2017 v 12:18 | Reagovat

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye edbebgebbdedggdk

230 BrjfTaws BrjfTaws | E-mail | Web | 9. června 2017 v 12:47 | Reagovat

cash advance - https://loansnocreditcheckrthh.org/
payday loans online <a href="https://loansnocreditcheckrthh.org/">loan bad credit</a> ’

231 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 9. června 2017 v 21:32 | Reagovat

what is a safe payday loan website

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    what do you need for cash loans

232 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 9. června 2017 v 23:57 | Reagovat

orange cash loans kempton park

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    cash loans henderson ky

233 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 1:21 | Reagovat

personal loans with a 640 credit score

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loans</a>

    bayport personal loans online

234 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 1:54 | Reagovat

unsecured personal loan san diego

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    slr ridge payday loans

235 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 5:30 | Reagovat

24 hour check cashing place

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday advance</a>

    payday loans no admin fees

236 BfrfvvTaws BfrfvvTaws | E-mail | Web | 10. června 2017 v 5:36 | Reagovat

get payday loan
<a href="https://onlineloansfastcashloansjyft.org/">loan bad credit</a>
quick loans online
<a href="https://onlineloansfastcashloansjyft.org/">loans no credit check</a>     ’

237 MoisesBoymn MoisesBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 8:30 | Reagovat

medicamento cialis 10mg

      http://buycialistonline.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">buy cialis online</a>

    buy cheap cialis online canada

238 MoisesBoymn MoisesBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 10:35 | Reagovat

cialis trial coupon

      http://buycialistonline.com/ - cialis 20mg

    <a href="http://buycialistonline.com/">buy cialis online</a>

    generic cialis no rx

239 DdsvvTaws DdsvvTaws | E-mail | Web | 10. června 2017 v 11:38 | Reagovat

cheap car insurance quotes
<a href="https://insurancecarbta.org/">best auto insurance</a>
auto insurance coverage
<a href="https://insurancecarbta.org/">car insurance company</a>   ’

240 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 15:19 | Reagovat

what is the best quick loan to get

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    money and more payday loan

241 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 16:19 | Reagovat

loans for bad credit danville va

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    which is the best short term loan company

242 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 20:21 | Reagovat

cash till payday loans in georgia

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    aaa cash advance cape girardeau

243 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:15 | Reagovat

monthly installment loan bad credit

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loans</a>

    cash loans without a debit card

244 Vvyvox Vvyvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:22 | Reagovat

pay day loans - https://quickcashloansrfsd.org/
payday loans near me <a href=https://quickcashloansrfsd.org/>payday loans online</a> ’

245 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 1:54 | Reagovat

short term loan guaranteed approval

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    cash loans henderson ky

246 MoisesBoymn MoisesBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 3:49 | Reagovat

cialis en mujere

      http://buycialistonline.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">cialis online</a>

    erfahrungen cialis sho

247 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 4:30 | Reagovat

DET cash advance

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    payday loans wynnum

248 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 6:12 | Reagovat

quick money makers

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    i need a loan now

249 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 6:56 | Reagovat

payday loans in bmt tx

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    cash advance in south carolina

250 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 18:25 | Reagovat

payday advanc

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    bayport personal loans online

251 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 19:16 | Reagovat

legal payday loan lenders in illinois

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    cash advance Colorado Springs CO

252 SWfAgon SWfAgon | E-mail | Web | 11. června 2017 v 19:23 | Reagovat

pay day loan
<a href="https://quickcashloansrfsd.org/">quick cash loans</a>
quick cash
<a href=https://quickloansloansonlinehtxr.org/>quick cash loan</a>     ’

253 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 20:27 | Reagovat

no credit loans 5000

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    personal loans in cleveland oh

254 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 11. června 2017 v 22:10 | Reagovat

points for cash

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    payday advance fort pierce

255 Berzeby Berzeby | E-mail | Web | 12. června 2017 v 0:30 | Reagovat

quick cash
<a href="https://quickcashloanehrxe.org/">cash advance</a>
cash loan
<a href="https://quickcashloanehrxe.org/">quick cash loan</a>    ’

256 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 1:34 | Reagovat

declined by payday loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    payday cash loans in maryland

257 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 6:12 | Reagovat

unsecured loans of 30000

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    small loan program

258 MoisesBoymn MoisesBoymn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 10:06 | Reagovat

installment loan equation

      http://fastcashisok.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://fastcashisok.com/">faxless payday loan</a>

    cash one check advance kingston pike knoxville tn

259 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 10:10 | Reagovat

unsecured personal loans minnesota

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    cash advance decatur tx

260 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 13:05 | Reagovat

short term loan guaranteed approval

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    payday loan bowling green ky

261 AndrewBoymn AndrewBoymn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 15:02 | Reagovat

money box safe

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    cash loan in boston

262 MoisesBoymn MoisesBoymn | E-mail | Web | 12. června 2017 v 19:29 | Reagovat

payday loans epdl

      http://fastcashisok.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://fastcashisok.com/">payday advance</a>

    guarantor loan online

263 Cerpi Cerpi | E-mail | Web | 13. června 2017 v 1:44 | Reagovat

or car insurance - https://carinsuranceghn.org/
auto insurance quote in <a href=https://carinsuranceghn.org/>car insurance in</a> ’

264 VercDat VercDat | E-mail | Web | 13. června 2017 v 4:37 | Reagovat

insurance companies - https://carinsurancecompaniesrtbr.org/
safe auto insurance company <a href="https://carinsurancecompaniesrtbr.org/">safe auto insurance company</a> ’

265 Smithf816 Smithf816 | E-mail | Web | 13. června 2017 v 10:36 | Reagovat

I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission. dbkefdcaededgfdd

266 Smithe498 Smithe498 | E-mail | Web | 13. června 2017 v 10:36 | Reagovat

Good writeup, I am normal visitor of one's site, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a long time. akegbckkdggafebg

267 SvfAgon SvfAgon | E-mail | Web | 13. června 2017 v 18:54 | Reagovat

payday loans no faxing
<a href="https://paydayloansonlineerhjl.org/">payday loans for</a>
payday loans without teletrack
<a href=https://carinsuranceghn.org/>payday loans no credit check no employment verification</a>     ’

268 BvbtbDat BvbtbDat | E-mail | Web | 14. června 2017 v 2:28 | Reagovat

auto insurance quote
<a href="https://autoinsurancequotesajy.org/">best auto insurance quotes</a>
classic car insurance quote
<a href="https://autoinsurancequotesajy.org/">insurance quotes car</a>     ’

269 DcwaKarty DcwaKarty | E-mail | Web | 14. června 2017 v 3:01 | Reagovat

nationwide mutual insurance company
<a href="https://carinsurancecompaniesrtbr.org/">best car insurance company</a>
top car insurance companies
<a href="https://carinsurancecompaniesrtbr.org/">top car insurance companies</a>   ’

270 Xefrionib Xefrionib | E-mail | Web | 14. června 2017 v 17:52 | Reagovat

cheap auto insurance - https://affordablecarinsurancenax.org/
a affordable auto insurance <a href="https://affordablecarinsurancenax.org/">car insurance quote</a> ’

271 BvcvzSope BvcvzSope | E-mail | Web | 15. června 2017 v 6:30 | Reagovat

car insurance in az - https://autoinsuranceratesrthj.org/
car insurance nc <a href="https://autoinsuranceratesrthj.org/">the general auto insurance scam</a> ’

272 NtrDen NtrDen | E-mail | Web | 15. června 2017 v 6:47 | Reagovat

motorcycle insurance - https://insurancecarhum.org/
car insurance deals <a href="https://insurancecarhum.org/">hartford insurance</a> ’

273 DjjaKarty DjjaKarty | E-mail | Web | 15. června 2017 v 22:42 | Reagovat

insurance card
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">compare auto insurance rates</a>
florida auto insurance quote
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">auto insurance quotes comparison</a>   ’

274 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 23:49 | Reagovat

I just like the helpful information you provide on your articles. I will bookmark your blog and test once more here frequently. I'm moderately certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

275 Xefrvionib Xefrvionib | E-mail | Web | 16. června 2017 v 18:34 | Reagovat

buy viagra - http://edviagraonlinerx.com/
buy viagra <a href="http://edviagraonlinerx.com/">generic viagra</a> ’

276 GrvCodo GrvCodo | E-mail | Web | 16. června 2017 v 19:05 | Reagovat

viagra price - http://buyviagracegonline.com/
viagra price <a href="http://buyviagracegonline.com/">viagra price</a> ’

277 PosllDat PosllDat | E-mail | Web | Pondělí v 10:40 | Reagovat

loan affiliate programs - https://repsmallloansonlinepaydayloan.org/
credit cards for bad credit <a href="https://repsmallloansonlinepaydayloan.org/">fresno ca</a> ’

278 NdtrdfDen NdtrdfDen | E-mail | Web | Pondělí v 17:51 | Reagovat

loans people bad credit - https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/
unsecured loans <a href="https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/">payday loans no credit check</a> ’

279 BvcnDat BvcnDat | E-mail | Web | Pondělí v 22:30 | Reagovat

best personal loans bad credit - https://personalloanplk.org/
personal loans no credit <a href="https://personalloanplk.org/">unsecured personal loans</a> ’

280 GrvddCodo GrvddCodo | E-mail | Web | Úterý v 7:13 | Reagovat

small loans bad credit - https://loansbadcreditthun.org/
unsecured personal loans bad credit <a href="https://loansbadcreditthun.org/">online loans bad credit</a> ’

281 GfddsDen GfddsDen | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:40 | Reagovat

personal loan - https://personalloansnhl.org/
bad credit personal loans <a href="https://personalloansnhl.org/">fast cash personal loans</a> ’

282 Bvdsdvox Bvdsdvox | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:43 | Reagovat

bad credit easy payday loan - https://badcreditloansrtju.org/
bad credit debt consolidation internet payday loan <a href=https://badcreditloansrtju.org/>bad credit debt consolidation internet payday loan student</a> ’

283 GfdddsDen GfdddsDen | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:31 | Reagovat

online payday loans - https://paydayloansxxe.com/
online payday loans with <a href=https://paydayloansxxe.com/>bad credit instant approval payday loans</a> ’

284 Lwvcvox Lwvcvox | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:52 | Reagovat

quick faxless payday loan - https://paydayeev.com/
no fax payday loan today <a href=https://paydayeev.com/>no fax no teletrack payday loans</a> ’

285 LoplDat LoplDat | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:35 | Reagovat

bad credit personal installment loan - https://installmentloannbbm.com/
online installment loans <a href=https://installmentloannbbm.com/>installment payday loans</a> ’

286 LlkidSope LlkidSope | E-mail | Web | Čtvrtek v 20:30 | Reagovat

personal loans - https://personalloanplk.com/
personal loans no faxing <a href="https://personalloanplk.com/">personal loan</a> ’

287 Fervfgpi Fervfgpi | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:55 | Reagovat

cheap cialis - http://cialisonlineanegeneric.com/
cialis online <a href=http://cialisonlineanegeneric.com/>generic cialis</a> ’

288 Vedwsanync Vedwsanync | E-mail | Web | Pátek v 10:57 | Reagovat

no fax payday loans direct lenders
<a href="https://paydayloansxxe.com/">online payday loans</a>
no fax no teletrack payday loans
<a href=https://paydayloansxxe.com/>no fax no teletrack payday loans</a>   ’

289 BfrdKarty BfrdKarty | E-mail | Web | Pátek v 20:13 | Reagovat

payday loan installment
<a href="https://installmentloannbbm.com/">online installment loans</a>
online installment loans
<a href=https://installmentloannbbm.com/>bad credit personal installment loan</a>   ’

290 Bbfgzeby Bbfgzeby | E-mail | Web | Pátek v 22:29 | Reagovat

personal loans bad credit
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loans no faxing</a>
bad credit personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">loans personal loans</a>    ’

291 CcgTaws CcgTaws | E-mail | Web | Pátek v 23:38 | Reagovat

quick easy personal loans
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">online personal loans</a>
personal loans bank
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">small personal loans</a>     ’

292 VedrxDat VedrxDat | E-mail | Web | Včera v 1:08 | Reagovat

cash advance
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance loans</a>
cash advance
<a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance</a>     ’

293 CcgTaws CcgTaws | E-mail | Web | Včera v 2:47 | Reagovat

personal loans for bad credit
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">personal loans for debt consolidation</a>
fast cash personal loans
<a href="https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/">personal loans people bad credit</a>     ’

294 Bbfgzeby Bbfgzeby | E-mail | Web | Včera v 2:53 | Reagovat

personal installment loan
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loans for bad credit</a>
unsecured personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loans for bad credit</a>    ’

295 Frgrgpi Frgrgpi | E-mail | Web | Včera v 5:48 | Reagovat

easy get payday loans - http://berpaydayloanlendersquickloans.com/
cash loan <a href=http://berpaydayloanlendersquickloans.com/>payday loan for</a> ’

296 Bdbfgzeby Bdbfgzeby | E-mail | Web | Dnes v 3:33 | Reagovat

bad credit personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">fast cash personal loans</a>
fast cash personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loan</a>    ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama