Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Třaskavé slože

22. března 2007 v 18:12 |  Pyrotechnika
M. TŘASKAVÉ SLOŽE
Třaskavin se obvykle používá ve formě směsí, jejichž složky jsou smíšeny v takovém poměru, aby se dosáhlo požadovaných vlastností. Správný poměr je zvlášť důležitý pro výrobu zápalek. Slož musí mít třaskavé vlastnosti musí se zapalovat při vniknutí jehly (nápichem) a dávat horký plamen, schopný zapálit prach.
Do rozbušek (obr. 37) se původně používalo pouze třaskavé rtuti samotné nebo ve směsi s chlorečnanem draselným v poměru
20 % chlorečnanu draselného a
80 % třaskavé rtuti.
Přítomný chlorečnan usnadňuje lisování, protože samotná třaskavá rtuť není dobře lisovatelná. Přídavek chlorečnanu draselného dále zvyšuje zápalnost třaskavé rtuti. Lze tedy použít větších lisovacích tlaků a tím dosáhnout kompaktnější masy.
Třaskavá rtuť nebo její směs s chlorečnanem draselným se obvykle lisuje tlakem 250 - 300 kg/cm2. Slož lisovaná tlakem 600 kg/cm2se těžko zapaluje takže může selhat při střelbě.
Průmyslové rozbušky se vyrábějí v různých rozměrech. Velikost se označuje číslem, které stoupá se vzrůstající váhou náplně rozbušky. V rozbuškách s třaskavou rtutí odpovídá náplň fulminátu těmto číslům :
Číslo rozbušky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Náplň třaskavé rtuti, g
0,3
0,4
0,54
0,65
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Pro průmyslové účely se k iniciaci amonoledkových trhavin používá rozbušek č. 8 a pro dynamity rozbušek č. 6 a 3.
Novější rozbušky mají dvojí náplň - primární a sekundární. Brisantní trhavina (na př. tetryl nebo pentrit) je na dně dutinky a třaskavá rtuť nebo její směsi s chlorečnanem draselným jsou v horní části rozbušky (obr. 37b). Tak vznikly tzv. průmyslové rozbušky s větší iniciační schopností. Používá se těchto náplní:
Číslo rozbušky
5
6
7
8
Tetryl, g
Třaskavá rtuť, g
0,3 0,3
0,4
0,4
0,75
0,5
0,9
0,5
Rozbušky plněné azidem olovnatým se lisují do hliníkových dutinek. Může to být čistý azid olovnatý nebo jeho směs s trinitroresorcinátem olovnatým nebo tetrazenem, jejichž přítomnost usnadňuje zážeh azidu. Vrstva azidu může být kryta vrstvou trinitroresorcinátu olovnatého. Azid olovnatý nebo jeho směsi lze lisovat vysokými tlaky (na př.1000 kg/cm2).
Po určitou dobu se v dolech používalo hliníkových rozbušek s azidem olovnatým a jinými výbušinami. Rozbuška č. 8 na př. obsahovala 1 g tetrylu jako sekundární náplň a jako primární náplň 0,3 g směsi azidu olovnatého s trinitroresorcinátem olovnatým. Tyto rozbušky byly brisantnější než rozbušky s náplní fulminát-tetryl. Používání rozbušek s hliníkovou dutinkou v uhelných dolech bylo brzy zakázáno vzhledem k nebezpečí způsobovanému vysokou teplotou hoření hliníku.
Rozbuška TAT-l, používaná nyní v SSSR, má tři vrstvy (obr. 37c):
spodní část
tetryl
0,12 g
střední část
azid olovnatý
0,21 g
horní část
trinitroresorcinát olovnatý
0,06 g
Moderní dělostřelecké rozbušky mají jako sekundární náplň pentrit. Primární náplň je z azidu olovnatého, jehož citlivost k plameni je zvýšena přídavkem tricinátu nebo tetrazenu:
1. spodní část : 0,35 g pentritu (lisovaného tlakem 1800 kg/cm2),
střední část: 0,35 g pentritu (nelisovaného),
horní část : 0,30 g slože, obsahující 92,5 % azidu olovnatého a 7,5 % tetrazenu (lisována tlakem 1100-1800 kg/cm2).
Vrstva trhaviny, stýkající se s primární náplní třaskaviny·, je méně slisována, aby se snadněji šířil výbušný rozklad.
2. spodní část : 0,2 g pentritu (lisovaného tlakem 500 kg/cm2),
střední část: 0,2 g pentritu (nelisovaného),
horní část : 0,4 g směsi 80 % azidu olovnatého a 20 % trinitroresorcinátu olovnatého (lisované tlakem 500 kg/cm2).
Do zápalek se po desítky let používá směsi třaskavé rtuti, chlorečnanu draselného (jako oxydovadla), sirníku antimonitého (surmy) a mletého skla. Obsah třaskavé rtuti nebývá velký, aby slož neměla tříštivé účinky. Ze stejných důvodů se používalo značného množství chlorečnanu draselného jako oxydovadla "zřeďujícího" třaskavou rtuť. Sirník antimonitý je hořlavou složkou, prodlužující plamen. Přídavek mletého skla měl zvýšit tření uvnitř masy a usnadnit zapálení nápichem.
Některé slože též obsahují tmel (šelak, arabskou gumu a pod.).
Německá slož z roku 1888 měla toto složení:
třaskavá rtuť
27,0 %
chlorečnan draselný
37,0 %
sirník antimonitý
29,0 %
mleté sklo
7,0 %
K 100 dílům této směsi se přidávalo 0, 6 % šelaku.
Složení jiných složí je uvedeno v tab. 26 (podle Gorsta, 1949).
Tabulka 26
Zápalka
Třaskavá rtuť
Chlorečnan draselný
Sirník antimonitý
Pušková a revolverová
Do rozněcovačů
Do rozněcovačů
16,5 25 50
55,5
37,5 25
28,0
37,5 25
Anglické zápalky obsahovaly ve složi malé množství černého prachu, který prodlužuje plamen:
třaskavá rtuť
15,0 %
chlorečnan draselný
35,0 %
sirník antimonitý
45,0 %
síra
2,5 %
černý prach
2,5 %
Směsi obsahující třaskavou rtuť, chlorečnan draselný a sirník antimonitý poškozují hlavně zbraní. Rozkladem třaskavé rtuti při výbuchu totiž vzniká volná rtuť, která při vysoké teplotě koroduje hlavně. Chlorečnan draselný dává, při rozkladu chlorid draselný, který zůstává v rýhách hlavně a vyvolává rovněž silnou korosi oceli. Také kysličník siřičitý, který vzniká spálením sirníku antimonitého, má vliv na korosi hlavní.
Proto byly již dávno doporučeny do rozbušek slože neobsahující třaskavou rtuť ani chlorečnan draselný. Složení nekorodujících (nerezavějících) složí (sinoxyd) se podařilo vyřešit teprve po zavedení trinitroresorcinátu olovnatého jako jejich hlavní složky. Trinitroresorcinát se nápichem snadno nevzněcuje, a proto se jeho citlivost zvětšuje přídavkem tetrazenu. Chlorečnan draselný byl nahrazen dusičnanem barnatým.
Německé slože do puškových a pistolových zápalek mají složení uvedené v tab. 27.
Tabulka 27
Složka
Slož. č. 30/40 do puškových a pistolových zápalek
Slož do puškových zápalek, vyráběná v Stadeln
Trinitroresorcinát olovnatý
Tetrazen
Dusičnan barnatý
Kysličník olovičitý
Silicid vápenatý
Sirník antimonitý
40 3 42 5 10 -
30 - 35
2 - 3 40 - 45 5 - 8 6 - 12 6 - 9
Podobné složení má československá slož oxyd pro pistolové střelivo:
trinitroresorcinát olovnatý
45,0 %
tetrazen
5,0 %
dusičnan barnatý
25,0 %
sirník antimonitý
20,0 %
slitina hliníku s hořčíkem
5,0 %
Německá slož č. 39 do frikčních rozněcovačů ručních granátů má toto složení:
trinitroresorcinát olovnatý
25,0 %
dusičnan barnatý
33,0 %
kysličník olovičitý
24,0 %
křemen
15,0 %
mleté sklo
3,0 %
Příprava třaskavých složí
Při starém způsobu přípravy třaskavých směsí se složky mísily značně zvlhčené na skleněné desce, do směsi se stále doplňovala voda (hlavně na okraje směsi, které rychleji vysychají). K míšení se používalo dřevěné lopatky. Pastovitá směs se granulovala a sušila. Vysušená slož se lisovala do dutinek rozbušek nebo do kloboučků zápalek.
Tato methoda, které se hodně používalo před první světovou válkou a částečně i později, byla všeobecně zavržena, protože takto vyráběné rozbušky často podléhají během skladování změnám, které zmenšují jejich iniciační mohutnost. Příčinou jsou pravděpodobně stopy vlhkosti v zápalkové složi, které se zvlášť obtížně odstraňují, když se do slože předem přidávají pojiva, jako je arabská guma a pod. Přítomnost vlhkosti podporuje též reakci mezi třaskavou rtutí a kovem dutinky.
Proto se v dnešní době složky nesměšují vlhké. Existuje několik způsobů přípravy složí v suchém stavu. Podle jednoho způsobu se vysušené a proseté složky vsypou do kuželového hedvábného vaku (obr. 38), který je upevněn v pryžovém rámu.
Ve vaku jsou umístěny provazy s pryžovými prstenci. Další provaz je připevněn ke dnu vaku, přehozen přes kladku na stropě místnosti a vyveden za ochrannou stěnu nebo mimo budovu. Provazem se přenáší pohyb na vak, ve kterém se míchá obsah. Vak se převrátí stažením provazu, čímž se úplně vyprázdní.
Podle novějšího způsobu může být míchání spojeno se sušením. Schema zařízení tohoto typu je znázorněno na obr. 39. Složky se nasypou do otevřeného ebonitového bubnu, uloženého na šikmé otočné desce. Mísí-li se v bubnu vlhké složky (se stanoveným obsahem vlhkosti), přivádí se proud teplého vzduchu, který slož během míchání vysuší. Toto zařízení se hodí též k sušení třaskavin na př. třaskavé rtuti a azidu olovnatého.


U nových způsobů se k míšení používá bubnů (průměru 20 cm, délky 45 cm) z papíroviny. Jsou upevněny na otáčejícím se vodorovném hřídeli. Na povrchu válce je otvor, jímž se buben plní. Otvor se před zahájením provozu uzavírá pryžovou zátkou. Po promíchání slože se zátka vyjímá z větší vzdálenosti pomocí provazů a pákového mechanismu. Promíchaný obsah bubnu se vysypává do podstaveného kelímku. Bubny jsou umístěny v samostatných místnostech nebo v boxech, oddělených betonovými stěnami. Podlaha musí být kryta měkkým, elektricky vodivým materiálem.
Směsi manipulačně zvlášť nebezpečné, obsahující trinitroresorcinát olovnatý, se míchají postupně, aby nebezpečná příprava konečné třaskaviny trvala co nejkratší dobu. Připravuje se tedy nejdříve směs dusičnanu barnatého, silicidu vápenatého, sirníku antimonitého a kysličníku olovičitého. Tato směs se připravuje ve větším množství v obyčejných dřevěných bubnech.
Obr. 40. Automatisované zařízení na přípravu třaskavých složí1 - buben z papíroviny (B - v horizontální poloze při míchání, B' - při plnění, B" - při vysypávání), 2 - lžíce z papíroviny, 3 - násypka z papíroviny
Odvážené množství se pak smísí s tetrazenem a trinitroresorcinátem olovnatým v automatisovaných aparátech (obr. 40). Bubny z papíroviny mají tvar komolého kužele s průměrem základen asi 8 a 30 cm. Náplň bubnu je 400 g materiálu. Nad bubnem je umístěna lžíce z papírové masy, do níž dělník nasypává dávku jedné šarže. Pak dělník opustí místnost a z dálky spustí motor. Mechanicky se nejdříve zvrátí lžíce, aby se její obsah vysypal do bubnu. Potom buben zaujme vodorovnou polohu a otáčí se 7 minut rychlostí asi 60 ot/min, načež se automaticky sklopí hrdlem dolů a jeho obsah se vysype do papírové násypky. Prázdný buben se vrátí do počáteční polohy a motor se zastaví. Mechanisnius je automatisován tak, že po spuštění motoru automaticky následují jednotlivé pracovní úkony.
Směsi do výbušných nýtů
Roku 1937 byly zkonstruovány nýty plněné nepatrnou dávkou třaskaviny. Složení výbušné směsi je voleno tak, aby při zahřátí hlavičky nýtu došlo k lehkému výbuchu, který rozšíří dřík nýtu a tím jej upevní. Výbušných nýtů se používá hlavně k nýtování částí letadel v místech, kde není možný přístup z obou stran nýtovaného povrchu.
Z počátku se používalo pouze nýtů ze slitin hliníku (duraluminia). Později (za druhé světové války) byly sestrojeny výbušné nýty z oceli. Použití nýtů je omezeno na menší velikosti. Nýty se původně plnily náplní z chlorečnanových složí s nízkou teplotou vzbuchu (např. 180 °C), které se složením podobají třaskavým složím zápalek. Za druhé světové války se plnily hlinikové nýty směsí tohoto složení :
nitromannit . . . . . . . 15 %tetrazen . . . . . . . . . .10 %hliník . . . . . . . . . . . 70 %pojivo . . . . . . . . . . . . .5 %
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 asd asd | 9. dubna 2008 v 15:45 | Reagovat

http://pixmanie.myminicity.com/

2 TIERRA TIERRA | Web | 17. června 2015 v 16:46 | Reagovat

Рульно! 8-O

3 Avito321En Avito321En | E-mail | 29. září 2017 v 14:31 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Всегда рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам надо  конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

аккаунт wot купить авито
вскрыли аккаунт на авито
купить кошелек в авито мужские за 200
мошенники на авито как вернуть деньги за
покупка аккаунтов авито с балансом

4 BethanyNsr BethanyNsr | E-mail | Web | 10. října 2017 v 16:41 | Reagovat

http://freegameshd.com/index.php?task=profile&id=186241

5 Charlesres Charlesres | E-mail | Web | 23. října 2017 v 12:41 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

6 Avito321En Avito321En | E-mail | 28. října 2017 v 10:39 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Будем рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам надо  конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

деньги и их стоимость авито
авито чеченская республика аккаунты варфейс
списали на авито деньги и заблокировали
разместила объявление на авито сняли деньги с карты
avito steam аккаунт

7 BethanyFuz BethanyFuz | 29. října 2017 v 6:13 | Reagovat

Hi all! Recently I have been fighting with a lot of challenges. Friends and doctors keep telling me I should consider taking pills, so I may as well <a href=http://www.bestgamesblog.com/profile/120057/JuneMorgans.html>site</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

8 Josephmaymn Josephmaymn | E-mail | Web | 13. března 2018 v 18:33 | Reagovat

Kudos. Lots of info.

tricare prior authorization cialis <a href="http://cialisfidel.com/">cialis over counter</a> problemi agli occhi con cialis <a href=http://cialisfidel.com/>buy cialis online</a>

9 CanadaZitte CanadaZitte | E-mail | Web | 16. března 2018 v 15:46 | Reagovat

Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

drugstore online
<a href=http://canadianpharmacycubarx.com/#>canadian pharmacies vipps</a>
pharmacy price comparison
<a href="http://canadianpharmacycubarx.com/#">canadian drug store</a>

10 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 17:33 | Reagovat

ranitidine 150 mg

11 buy ranitidine buy ranitidine | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:34 | Reagovat

ranitidine 300 mg

12 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 8:50 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

13 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 11:43 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

14 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 12:39 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

15 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg | E-mail | Web | 30. března 2018 v 18:09 | Reagovat

mobic meloxicam medication

16 http://mobicmeloxicam15mg.com/#buy-mobic-meloxicam http://mobicmeloxicam15mg.com/#buy-mobic-meloxicam | E-mail | Web | 31. března 2018 v 0:44 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

17 vardenafil cost vardenafil cost | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 21:19 | Reagovat

I know this web site presents quality based articles and extra information, is there any other website which offers these things in quality?

18 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 12:43 | Reagovat

smettere di fumare sintomi di astinenza

19 levitra 20mg levitra 20mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:31 | Reagovat

This paragraph on the topic of how to embed a YouTube video code is genuinely valuable designed for new internet visitors. Pleasant employment, keep it up.

20 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 17:20 | Reagovat

Genuinely programming is nothing but it’s a logic, if you get control on it then you are the professional else nil.

21 cheap levitra 10mg cheap levitra 10mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 19:03 | Reagovat

Wow, what a quality it is! As mostly YouTube video lessons have no good feature, but this is actually a good quality video.

22 buy levitra online buy levitra online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 19:50 | Reagovat

What a good YouTube video it is! Amazing, I liked it, and I am sharing this YouTube record with all my colleagues.

23 levitra 20mg levitra 20mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 21:04 | Reagovat

When I saw this website having remarkable featured YouTube video lessons, I decided to watch out these all video lessons.

24 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 22:35 | Reagovat

Hi to all, the contents present at this web site are in fact amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.

25 buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 23:59 | Reagovat

I think the admin of this web site is truly working hard in support of his web page, as here every information is quality based material.

26 vardenafil prices vardenafil prices | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 4:51 | Reagovat

In YouTube video embed script you can also specify parameters in accordance to your hope like width, height or even border colors.

27 levitra 20 mg levitra 20 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 6:07 | Reagovat

Genuinely no matter if someone doesn’t understand after that its up to other viewers that they will help, so here it occurs.

28 cheap levitra 10mg cheap levitra 10mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 6:22 | Reagovat

Hi friends, how is everything, and what you desire to say on the topic of this post, in my view its genuinely awesome in support of me.

29 view website view website | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 17:18 | Reagovat

smesso di fumare polmoni

30 smettere di fumare Bub smettere di fumare Bub | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 17:22 | Reagovat

smettere di fumare

31 Buy Essay Canada Bub Buy Essay Canada Bub | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 9:02 | Reagovat

Buy Essay Canada

32 Smettere Di Fumare VelocementeBub Smettere Di Fumare VelocementeBub | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 17:14 | Reagovat

Smettere Di Fumare Velocemente

33 Shelbyimife Shelbyimife | E-mail | Web | 8. května 2018 v 4:01 | Reagovat

n http://mkbs.net/pharmacy/# online pharmacy

34 buy generic viagra online buy generic viagra online | E-mail | Web | 12. září 2018 v 17:06 | Reagovat

Graphics are truly pleasant source of teaching instead of wording, its my know-how, what would you say?

35 female viagra female viagra | E-mail | Web | 12. září 2018 v 21:30 | Reagovat

Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar with after that you can write or else it is complex to write.

36 viagra natural viagra natural | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:42 | Reagovat

What's up dear, are you enjoying with this humorous YouTube video? Hmmm, that’s good, I am as well watching this YouTube comic video at the moment.

37 viagra generic viagra generic | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:45 | Reagovat

This piece of writing is really a fastidious one it helps new the web users, who are wishing in favor of blogging.

38 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | 14. září 2018 v 16:09 | Reagovat

Thanks in support of sharing such a good idea, post is nice, thats why i have read it completely

39 viagra 100 mg viagra 100 mg | E-mail | Web | 14. září 2018 v 20:34 | Reagovat

Oh! Wow its actually a comical and jockey YouTube video posted at this place. thanks for sharing it.

40 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 16. září 2018 v 15:17 | Reagovat

Within YouTube video embed script you can also specify parameters based to your desire like width, height or even border colors.

41 buy viagra 100 mg buy viagra 100 mg | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:23 | Reagovat

I all the time download a complete movie in parts, that’s always present at YouTube, because my net connection is awfully slow and YouTube fulfils my needs.

42 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:59 | Reagovat

If you would like to grow your know-how simply keep visiting this web site and be updated with the newest gossip posted here.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama